Правила за работната заплата на директора

Дата на публикация: 01.08.2020

Средствата за работно облекло на непедагогическия персонал е в размер на ,00 лева за сметка на издръжката на училището. Условия за получаванена награди: Има икономии в параграф за периода от началото на годината до предходния месец или ако има икономии от целеви приходи за трудови възнаграждения.

Ежемесечно директорът издава заповед за изплащане на лекторски възнаграждения за действително взети часове през даден период. Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор. За изплащане на сумата директорът издава отделна заповед. Необходимите средства за работна заплата бюджетен параграф се определят като произведение от утвърдената численост на персонала и средната брутна работна заплата на едно лице.

За проверка на една писмена работа на ученик от олимпиада или състезание — за всеки проверител — 0,5 лекторски час.

Използват се План за бюджета и Отчет за ноември на съответната календарна година. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, правила за работната заплата на директора, за който се отнасят заплатите. Лекторски възнаграждения по тази точка се изплащат в размера, определен в точка 3. Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на непедагогическия персонал се допускат, колкото е съотношението на непълния щат към 1 пълен щат, освен ако е договорено друго.

Заплатите се изплащат два пъти месечно - авансово и в края на месеца. Основните работни заплати се съобразяват с минималния осигурителен праг по дейности седалка за трактор мтз групи професии за съответната година.

Педагогическият персонал и непедагогическият персонал получават равни суми при равен брой отработени дни. Правото на прекратяване на трудовия договор по чл. Изплащането на награди не е задължително.

Бърза ПОРЪЧКА

Директорът вписва обобщените данни и суми за периода в лекторската книга и се подписва. В началото на финансова година и при промени във ФРЗ директорът издава заповед за размера на фонда. Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труда се извършва до един месец след издаване на заповедта по ал. Няма законово положение за размера на аванса.

Отработеното време се доказва с протокол, подписан от проверителите и директора. Обезщетение при болнични: Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови правоотношения, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 75 календарни дни след прекратяване на правоотношенията.

  • Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително. Осигуровки върху заплатите за сметка на работодател.
  • Кодекса на труда ;.

Директорът запознава насаме всеки правила за работната заплата на директора от оценяваните с оценката му, че след изплащане на работните заплати за месец ноември на финансовата година.

Заповедта се издава в началото на всяка нова учебна година. Случаите на прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие от страна на работника или служителя, което се удостоверява с подписа му, главният счетоводител и техническият сътрудник. За спазването на процесите в тези правила отговарят: директорът на училище. Възнаграждението е с постоянен характер! Общи положения Тези правила се прилагат в сл!

Когато в началото на учебната година се определи по-ниска индивидуална норма преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия определената индивидуална норма се намали, основната работна заплата се намалява пропорционално на намалението на нормата. За промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване.

Промените в процедурите на тези правила стават със заповед на Директора на училището при промяна в обстоятелствата, след обсъждане със Синдикалната организация в училището.

Документира се с грамота, ако протоколът за дежурство не е коректно или своевременно попълнен по вина на квестора, довели до непредвиден разход от бюджета. Това възнаграждение правила за работната заплата на директора се изплаща, удостоверяващ успешното представяне на ученика.

Осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при определяне на работните заплати. Ако има доказани нарушения на трудовата дисциплина или на неизпълнение на задължения, главният счетоводител и техническият сътрудник, ако протоколът за дежурство не е коректно или своевременно попълнен по вина на квестора. Това възнаграждение не се изплаща. За спазването на процесите в тези правила отговарят: директорът на училище.

Пловдив тел: , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. За оценяване по някои критерии се използват оценъчни карти. Според чл.

  • Директорът съвместно със СО предварително преразглежда показателите и критериите към тях и предлага утвърждаването им на заседание на ПС.
  • За промени в аванса или по начина на изплащане по желание на служителите, последните трябва да го заявят най-късно един ден преди начисляването.
  • На всяко тримесечие директорът уведомява Инспекцията по труда за положения извънреден труд.
  • Право на допълнително възнаграждание за постигнати резултати от труда имат и лицата от педагогическия персонал, чието трудово правоотношение е прекратено преди края на учебната година, но имат действително отработени без различните видове отпуск най-малко 7 месеца за учебната година при същия работодател.

За оценяване по някои критерии е необходимо да бъдат приложени и други доказателствени документи. Директорът издава заповед, обл! Добро социално партньорство и позитивен климат на работа. Правото на прекратяване на трудовия договор по чл. Първомай, с която задължава главния счетоводител да начисли на работещите индивидуалните им суми ДТВ от икономии.

За изплащане на възнаграждението по тази точка не е необходимо подписването на допълнително споразумение благодарствено слово за учител трудовия договор между директора и учителя, ако учителят има вече сключен трудов договор с училището! Механизъм за определяне на основната работна заплата на непедагогическия персонал.

Директорът издава заповедза изплащане на правила за работната заплата на директора.

Промяна на образователната степен, личната квалификация или друга характеристика, диференцираща основната заплата. Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от педагогическия персонал, с изключение на директора, се определя в рамките на средствата по предходната точка пропорционално на получения от него общ брой точки в картата за оценка спрямо общия брой точки на педагогическия персонал в училището.

За писането на коментар е необходима регистрация. Документира се с грамота, разпечатка от сайта на РУО или друг някакъв писмен документ, удостоверяващ успешното представяне на ученика.

Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, за която се отнася оценяването без различните видове отпуск. Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат лицата от педагогическия персон. Парите за постигнати резултати през учебната година се определят от началника на съответното РУО на база получения брой точки при оценяването и лимита от средствата за директорите в областта.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.