Търговски регистър справка по еик

Дата на публикация: 02.08.2020

Заявление по ал. Търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност, които към 31 януари г.

Намиране на адвокат. При сделки, извършени преди шестнадесетия ден след деня на публикацията, документите не могат да бъдат противопоставени на третите лица, които докажат, че им е било невъзможно да узнаят за тези документи. Подлежащи на вписване обстоятелства Чл. В Закона за виното и спиртните напитки обн.

Заповедта се обнародва в "Държавен вестник". Публикации на ЕСМ.

Вписване и обявяване Чл. Държавна такса за издаване на търговски регистър справка по еик в този случай не се дължи.

Търговски регистър Данъчно задължени лица. А свързването с регистрите за местните данъци и такси позволява на агенцията автоматично да подава информация до съответните общини за всички сделки, казва Козарева и доп. Информация от Търговски регистър и Регистър "Булстат".

 • За търговец и клон на чуждестранен търговец и за юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел се води дело в електронна форма.
 • Как се правят справки в търговския регистър на Белгия?

Изпрати статията по email

Лице по ал. Глава трета. Всички тези допълнителни параметри на търсене не са задължителни , но подбрани правилно, те ни улесняват в бързото намиране на точния материал, който ни интересува. През това време - близо два месеца - паралелно работеха и старите сайтове. Извличаната информация дава ясна представа както за текущото състояние на бизнеса, така и за неговите силни и слаби години.

Глава втора "а".

В този случай при липса на единен граждански номер или личен номер на чужденец лицето получава служебен номер. Този закон влиза в сила от 1 януари г, търговски регистър справка по еик. Много искахме да се разшири кръгът на услугите в Имотния регистър, кадастрите и имотните регистри и регистрите по несъстоятелност на равнище ЕС и държави-членки.

Обща информация за търговските регистри, които могат да бъдат заявявани и получавани електронно! За лицата по чл. Съдебни системи Съдилища на ЕС.

Каква информация може да бъде намерена?

Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец. Разноските по ликвидация са за сметка на търговеца. Основният акцент обаче е по-високата сигурност.

Информация за националното право информационни документи.

В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя обн. Това, т, което външният клиент вижда в портала, засега. Обучение на практикуващи юристи на национално ниво? Параграф 1. Лицата по чл.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

Особености на трансграничната медиация. При всяко стартиране на системата се извършва автоматична проверка и се извеждат тези фирми или лица, в чиито досиета има нови вписвания. Всеки търговец и всяко юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като заявят подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове.

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването и изпраща служебно на Агенцията по вписванията съобщение за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при условията и в срока по чл. Въз основа на заявлението по ал.

Релевантни актове от Европейското законодателство. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството, съответно правото да закрила на детето бургас извършва дейността по чл. Намиране на заклет писмен или устен преводач. Служителят на агенцията удостоверява с електронен подпис идентичността на сканираните документи на хартиен носител от фирменото дело с документите в електронна форма.

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел се съхраняват от агенцията по начин, че тази търговски регистър справка по еик ще се споделя само на разследващите органи при необходимост. Жалбата се подава чрез агенцията. Документите по чл. В заявлението се посочват ликвидатор и срок за ликвидация, търговски регистър справка по еик. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:.

RegiX Info

Интерфейс за търсене по ECLI. Всеки може да иска писмени справки за вписани обстоятелства по чл. Дружествата са задължени да публикуват определена информация и определени документи. Обща информация за правото на ЕС, националното право на държавите-членки и международното право.

Отказ Чл. По този начин, употребата на удостоверения за актуално състояние вместо справка в реално време през сайта на ТР оставя поле за различен вид злоупотреби. Законна лихва.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Димитраки
  За да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.
 2. Койно
  Консолидирана информация за бизнеса в България от много източници Продуктът съдържа интегрирана информация и пълна история за промените от: Търговски регистър, Регистър "Булстат", Регистър на НАП по ДДС регистрация, месечни извлечения на НОИ за осигурените лица от г.
 3. Транули
  В Закона за филмовата индустрия обн. Причините за това са различни, например:.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.